REGISTRE D’UN PAISATGEInstallation / chestnut, oak and beech leaves and canvas print / 350 x 250 x 350 cm / 2011
Mitjançant un procés de recerca i documentació s'ha realitzat un registre de vora quatre-cents paisatgistes catalans i de pintors, que tot i no ser catalans, en algun moment del seu recorregut artístic van prendre el paisatge català com a motiu de la seva obra. Posteriorment amb una màquina d’escriure, cada nom d’aquest registre ha quedat inscrit sobre fulles d’arbre recol·lectades a la comarca de la Garrotxa, concretament a la Fageda d’en Jordà, degut a les seves connotacions històriques en la tradició paisatgística catalana.

Una vegada enregistrat cada nom en cadascuna de les fulles aquestes s'han disposat pel terra del Pati Obert, del Cercle Artísitic Sant Lluc, formalitzant-se en una catifa que emergeix des d’una fotografia que es presenta com una obertura en l’espai i que deixa veure tan l’origen físic d’aquestes fulles com l’origen germinal d’aquest paisatge que ha seduït a tants artistes.
_______________


REGISTRES D’UN PAISATGE [RECORDS OF A LANDSCAPE]
After a process of research and documentation, I came up with a register of almost four hundred Catalan landscapes and painters who, even if not Catalan, at some stage in their artistic career used Catalan landscapes in their work. Subsequently, using a typewriter, the names in this registered were printed onto leaves collected in La Garrotxa county, more specifically in the Fageda d’en Jordà, because of its historical connotations in the tradition of Catalan landscapes.

After marking each leaf with a name, the leaves were arranged on the floor of the Pati Obert, in the Cercle Artístic Sant Lluc, conforming a carpet woven from a photograph displayed as a clearing in the space to gaze at the physical and germinal origin of this landscape that has seduced so many artists.
_______________


REGISTRES D'UN PAISATGE [REGISTO DE UN PAISAJE]
Mediante un proceso de investigación y documentación se ha realizado un registro de alrededor cuatrocientos paisajistas catalanes y de pintores, que a pesar de no ser catalanes, en algún momento de su recorrido artístico tomaron el paisaje catalán como motivo de su obra . Posteriormente con una máquina de escribir, cada nombre de este registro ha quedado inscrito en hojas de árboles recolectadas en la comarca de la Garrotxa, concretamente en la Fageda d'en Jordà, debido a sus connotaciones históricas en la tradición paisajística catalana.

Una vez registrado cada nombre en cada una de las hojas, éstas se han dispuesto por el suelo del Pati Obert, del Cercle Artísitc de Sant Lluc, formalizándose en una alfombra que emerge desde una fotografía que se presenta como una abertura en el espacio y que deja ver tan el origen físico de estas hojas como el origen germinal de este paisaje que ha seducido a tantos artistas.CONTACT: +34 609633992 // nguerraortiz@hotmail.com