RASTRUM
Rastrum és el resultat d'una associació d'accions de l'ésser humà. De voler trobar un ordre en els rastres que aquest deixa en l'entorn visible i en la memòria intangible; dels vestigis i dels indicis conseqüents de la seva presència. Petjades en què la temporalitat desapareix per mostrar allò ocult.

El projecte consta de tres capítols. El primer correspon a la relació que l'home estableix amb l'entorn natural, saturat d'empremtes escampades per la seva presència, i que qüestiona el fluir d'aquesta relació entre tots dos. Un altre capítol fa referència a una empremta interna de l'ésser, marcada per un anhel de llibertat. I l'últim concerneix al punt d'intersecció que s'estableix de relacionar aquests dos espais, l'interior i l'exterior, indagant en les tensions i confrontacions que es generen de posar en contacte aquests dos terrenys.

Com a conseqüència d'una abstracció, Rastrum explora el llenguatge fotogràfic mitjançant la construcció d'estructures circulars compostes per díptics i tríptics i en les quals les imatges es confronten per fluir narrativament.


_______________


Rastrum is an association of actions from the human being. An attempt at trying to find a logical order to the traces left by humans on their visible environment and intangible memory; the remnants and trails consequent to their presence. Traces where time disappears to reveal what is hidden.

The project has three chapters. The first corresponds to the relationship man establishes with natural environment, collapsed of prints he leaves, and the questioning of this relationship between them. Another chapter corresponds to an individual’s inner trace, marked by a desire of freedom. Last chapter refers to the point of intersection, the crossroads between the relationship with the inner and outer space, and the tensions and confrontation that emerge from putting these two worlds in contact.

As a consequence of an abstraction, Rastrum explores language by construction of two-way circular structures made by diptychs and triptychs, where images are confronted to have a narrative flow.


_______________


Rastrum es el resultado de una asociación de acciones del ser humano. De querer encontrar un orden en los rastros que éste deja en el entorno visible y en la memoria intangible; de los vestigios y de los indicios consecuentes de su presencia. Huellas en las que la temporalidad desaparece para mostrar aquello oculto.

El proyecto consta de tres capítulos. El primero corresponde a la relación que el hombre establece con el entorno natural, saturado de improntas esparcidas por su presencia, y que cuestiona el fluir de esta relación entre ambos. Otro capítulo hace referencia a una huella interna del ser, marcada por un anhelo de libertad. Y el último concierne al punto de intersección que se establece de relacionar estos dos espacios, el interior y el exterior, indagando en las tensiones y confrontaciones que se generan de poner en contacto estos dos terrenos.

Como consecuencia de una abstracción, Rastrum explora el lenguaje fotográfico mediante la construcción de estructuras circulares compuestas por dípticos y trípticos y en las cuales las imágenes se confrontan para así fluir narrativamente.


CONTACT: +34 609633992 // nguerraortiz@hotmail.com